SOEL logo

 

Εταιρίες Ελεγκτών

Εισαγωγή

Οι κατά το άρθρο 17 συνιστώμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών εγγράφονται παράλληλα προς την εγγραφή των επί μέρους μετόχων ή εταίρων σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου. Η εγγραφή περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοικήσεως της εταιρείας ή κοινοπραξίας Ελεγκτών Λογιστών.

Οι εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.

Ασυμβίβαστα

Άρθρο 15 ΠΔ 226/1992 Ασυμβίβαστα - Απαγορεύσεις

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι ασυμβίβαστο προς:


α) Την ιδιότητα του εμπόρου,

β) την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., δικηγόρου ή συμβολαιογράφου,

γ) οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου ανωνύμων εταιρειών ή διαχειριστού ΕΠΕ, πλην των συνιστώμενων κατά το άρθρο 17 του παρόντος,

δ) την τήρηση λογιστικών βιβλίων και

ε) κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη νομοθεσία.


Τα ασυμβίβαστα των εδαφίων (γ), (δ) και (ε) συντρέχουν και στις εταιρείες του άρθρου 17 του παρόντος.

 
1.     Η ιδιότητα του συνδίκου πτωχεύσεως ή του εκκαθαριστού ή του προσωρινού επιτρόπου δεν είναι ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης δεν είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διδασκαλία θεμάτων Λογιστικής και Ελεγκτικής, εφόσον δεν ασκείται κατ’ επάγγελμα και εφ’ όσον παρέχεται προς τούτο άδεια από το Εποπτικό Συμβούλιο.

[1] «Δεν είναι ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή η διενέργεια ειδικού ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων. Ο διενεργήσας τον ειδικό έλεγχο καθώς και εταιρεία ή Κοινοπραξία Ελεγκτών Λογιστών της οποίας είναι αυτός εταίρος, διαχειριστής ή μέτοχος αποκλείονται της ασκήσεως του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διενεργήθηκε ο ειδικός έλεγχος κατά τη διάρκειά του και ένα έτος μετά την περάτωσή του. Ως ειδικός έλεγχος επί ορισμένων θεμάτων νοείται κυρίως η διενέργεια ειδικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ εντολή δικαστηρίου και η αναμόρφωση ή προσαρμογή των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων προς αλλοδαπά ή διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα».

2.     Στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή απαγορεύεται η απόκτηση καθ’ οιοδήποτε τρόπο μετοχών της ελεγχομένης από αυτόν εταιρείας, ο προς αυτήν δανεισμός ή αντιστρόφως, καθώς και η παροχή εγγυήσεως προς τρίτον από αυτήν υπέρ του ελέγχοντος ή αντιστρόφως.

3. [2] «Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή η ατομικώς ή δια τρίτου ανάληψη και διενέργεια οποιασδήποτε ελεγκτικής ή άλλης εργασίας, που δεν του ανατέθηκε από εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών στην οποία ανήκει.

Επίσης, απαγορεύεται σε κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η ασφαλιστική κάλυψη αυτής ή των μετόχων, εταίρων ή κοινοπρακτούντων μελών της, σε ελεγχόμενη απ’ αυτή ασφαλιστική εταιρεία για ευθύνη αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 19».

4.     Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως σε όλο το ελεγκτικό προσωπικό.

Άρθρο 12 παράγραφος 3 Ν 3148/2003 Ασυμβίβαστα - Περιορισμοί

3. Δεν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σε επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή σε θυγατρικές εταιρείες αυτών, η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης με τις επιχειρήσεις αυτές από την οποία προξενείτε αμοιβαιότητα συμφερόντων, όπως:α. εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές,β. συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας,γ. συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση, δ. προώθηση προϊόντων της επιχείρησης,ε. τήρηση λογιστικών βιβλίων,στ. λογιστικές υπηρεσίες,ζ. εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές,η. υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή,θ. εκπόνηση μελετών, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων εισάγονται κατ` ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις λογιστικές καταστάσεις,ι. ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού,ια. εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης,ιβ. κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, με εξαίρεση το τμήμα εσωτερικού ελέγχου,ιγ. διαχείριση προγραμμάτων και έργων,ιδ. χρηματοοικονομικές προβλέψεις,ιε. αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση,ιστ. υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων,ιζ. υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων,ιη. υπηρεσίες εκκαθαριστού,ιθ. υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α.Α.

Εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών

Άρθρο 17 του π.δ. 226/1992

1.     [3] «Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγράφει στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 μόνο τις εταιρείες ή κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ελεγκτικούς φορείς) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις».

[4] Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτικό γραφείο πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα.

Β) η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού γραφείου να κατέχεται από ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου.

Γ) η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να ανήκει σε ελεγκτικά γραφεία, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.

Δ) Επαγγελματική άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικά γραφεία που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας

1.      γ)[5] «Η εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών πρέπει να έχει πλήρη οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και επαρκή δύναμη σε ελεγκτικό προσωπικό για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των αναλαμβανομένων ελέγχων.

2.      δ)[6] Αντίγραφο του αρχικού και κάθε τροποποίησης καταστατικού ή άλλου ανάλογου ή σχετικού εγγράφου, που κανονίζει και διέπει τα της εταιρείας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο, μαζί με ονομαστικό κατάλογο που περιλαμβάνει τους αριθμούς μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ όλων των μετόχων ή εταίρων ή κοινοπρακτούντων μελών της, καθώς και όλων των λοιπών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ανήκουν στη δύναμη του ελεγκτικού προσωπικού της και παρέχουν αποκλειστικά σ’ αυτή τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας».

3.      Είσοδος νέων εταιρειών ή μετόχων ή η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρειών ή κοινοπραξιών Ελεγκτών επιτρέπεται μόνο σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εγγεγραμμένους στο Μητρώο και μόνο κατόπιν συμφωνίας των λοιπών μετόχων ή εταίρων, εφόσον το καταστατικό δεν προβλέπει ειδική πλειοψηφία προς λήψη αποφάσεως επί του θέματος αυτού. Η αποχώρηση εταίρου ή μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρεία και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση είναι υποχρεωτική στην περίπτωση διαγραφής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

4.      Στις περιπτώσει κατά τις οποίες δεν εγκρίνεται από τους υπολοίπους εταίρους ή μετόχους η μεταβίβαση του μεριδίου ή των μετοχών του αποχωρούντος ή αποβιώσαντος εταίρου ή μετόχου σε τρίτο, ή δεν συμφωνείται η αγορά αυτών από ορισμένους ή όλους τους υπολοίπους, η οφειλόμενη στον αποχωρούντα ή στους κληρονόμους του αποβιώσαντος αποζημίωση καθορίζεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κοινής αποδοχής ή, σε περίπτωση μη συμφωνίας, επιλεγόμενο από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του παραπάνω εταίρου ή μετόχου ή των καθολικών διαδόχων αυτού.

2.     Η αποβολή εταίρου ή μετόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων ή μετόχων, εφ’ όσον το καταστατικό δεν προβλέπει ειδική πλειοψηφία επί του θέματος. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαρεία παράβαση των κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματος και η ανικανότητα στην άσκησή του, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύρους και της φήμης της εταιρείας. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της συνδρομής σοβαρού λόγου, αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο, κατόπιν προσφυγής του αποβαλλομένου εταίρου ή μετόχου.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μία μόνο εταιρεία ή κοινοπραξία Ελεγκτών

Εισφορές επί του Ελεγκτικού έργου

   
01/04/1993 - 31/12/1996 εισφορά 2% επί των υποχρεωτικών ελέγχων
01/01/1997 - 30/06/2001 εισφορά 1,5% επί όλων των εργασιών
01/07/2001 - σήμερα εισφορά 1,2% επί όλων των εργασιών
Η απόδοση της εισφοράς 1,2% γίνεται ανά τρίμηνο. Αναλυτικά:

  • Α΄ τρίμηνο έως 30/4
  • Β' τρίμηνο έως 31/7
  • Γ΄ τρίμηνο έως 30/10
  • Δ΄ τρίμηνο έως 31/1
Οι ελεγκτικές εταιρίες μπορούν να καταθέτουν τις εισφορές τους στους κάτωθι λογαριασμούς Αναγράφοντας οπωσδήποτε την επωνυμία τους:

Τράπεζα IBAN
Alpha Bank GR1401408020802002001000999
Εθνική GR0701101290000012948035824
EFG Eurobank GR7702600620000110200840090

Εισφορές Λογαριασμού Υγείας

Αναλυτικός πίνακας εισφορών Λογαριασμού Υγείας (όπως διαμορφώνονται από 1/1/2011).

         
Έτη προϋπηρεσίας Ανώτατη Ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ΣΥΝΤ. Μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές Εισφορές χωρίς επασφάλιστρο

7%*
8> 2.432,25 1,0 2.432,25 170,26
6-8 2.432,25 0,8 1.945,80 136,21
3-6 2.432,25 0,6 1.459,35 102,15
0-3 2.432,25 0,4 972,90 68,10
  
  Κλάδος Παροχών σε είδος Κλάδος Παροχών σε χρήμα Σύνολο
Εργαζόμενος 1.5 % 0,5% 2%
Εργοδότης 4% 1% 5%
Σύνολο 5,5% 1,5% 7%
 

Επασφάλιστο συζύγου
Έτη προϋπηρεσίας Ανώτατη Ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ΣΥΝΤ. Μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές Εισφορές χωρίς επασφάλιστρο

7%*
Εισφορές με επασφάλιστρς 1%

8%*
Εισφορές με επασφάλιστρο 2%

9%*
8 > 2.432,25 1 2.432,25 170,26 194,58 218,90
6-8 2.432,25 0,8 1.945,80 136,21 155,66 175,12
3-6 2.432,25 0,6 1.459,35 102,15 116,75 131,34
0-3 2.432,25 0,4 972,90 68,10 77,83 87,56
 

Επασφάλιστο τέκνων
Έτη προϋπηρεσίας Ανώτατη Ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ΣΥΝΤ. Μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές Εισφορές με 1 τέκνο 0,5% Εισφορές με 2 τέκνα και άνω 1% Εισφορές με τέκνα 21 ή 26 και άνω 2%
8 > 2.432,25 1 2.432,25 12,16 24,32 36,48
6-8 2.432,25 0,8 1.945,80 9,73 19,46 29,19
3-6 2.432,25 0,6 1.459,35 7,30 14,59 21,89
0-3 2.432,25 0,4 972,90 4,86 9,73 14,59
 

Οι ελεγκτικές εταιρίες μπορούν να καταθέτουν τις εισφορές τους στους κάτωθι λογαριασμούς Αναγράφοντας οπωσδήποτε την επωνυμία τους:

Τράπεζα IBAN
Alpha Bank GR3401408020802002001000833
Εθνική GR8501101290000012948035584
EFG Eurobank GR4802600620000190200587147

Εισφορές Λογαριασμού Προνοίας

Αναλυτικός πίνακας εισφορών Λογαριασμού Προνοίας

         
Έτη προϋπηρεσίας Ανώτατη Ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ΣΥΝΤ. Μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές Εισφορές προς

6%
8> 2.432,25 1,2 2.918,70 175,12
6-8 2.432,25 0,8 1.945,80 116,75
3-6 2.432,25 0,6 1.459,35 87,56
0-3 2.432,25 0,4 972,90 58,37
 

Οι ελεγκτικές εταιρίες μπορούν να καταθέτουν τις εισφορές τους στους κάτωθι λογαριασμούς Αναγράφοντας οπωσδήποτε την επωνυμία τους:

Τράπεζα IBAN
Alpha Bank GR3401408020802002001000833
Εθνική GR8501101290000012948035584
EFG Eurobank GR4802600620000190200587147
 

Εισφορές Λογαριασμού Επικουρικής συνταξιοδότησης
Αναλυτικός Πίνακας Εισφορών Λογαριασμού Επικουρικής συνταξιοδότησης:

         
Έτη προϋπηρεσίας Ανώτατη Ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ΣΥΝΤ. Μηνιαίες ασφαλιστικές αποδοχές Εισφορές προς

10%
8> 2.432,25 1,1 2.675,48 267,55
6-8 2.432,25 0,8 1.945,80 194,58
3-6 2.432,25 0,6 1.459,35 145,94
0-3 2.432,25 0,4 972,90 97,29
 

Οι ελεγκτικές εταιρίες μπορούν να καταθέτουν τις εισφορές τους στους κάτωθι λογαριασμούς Αναγράφοντας οπωσδήποτε την επωνυμία τους:

Τράπεζα IBAN
Alpha Bank GR3401408020802002001000833
Εθνική GR8501101290000012948035584
EFG Eurobank GR4802600620000190200587147

[1] Τα εδάφια 2, 3 και 4 της § 2 του άρθρου 15 προστέθηκαν με το άρθρο 1 § 11 του π.δ 341/1997.
[2] Η § 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 § 11 του π.δ. 341/1997.
[3] Το πρώτο εδάφιο της § 1 του άρθρου 17 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 § 12 του π.δ 341/1997.

Βλέπε και άρθρο 38 § 1 Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄ 155/1999) που ορίζει τα εξής:

«1. Στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εγγράφεται και κάθε ελεγκτική εταιρεία που το σύνολο των κοινών μετά ψήφου μετοχών της είναι ονομαστικές και κατέχεται από μία ή περισσότερες εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ 226/1992, όπως ισχύει εκάστοτε».
[4] Ισχύει το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3693/2008.
[5] Η περίπτ. γ΄ προστέθηκε στην § 1 του άρθρου 17 με το άρθρο 1 § 12 Π.Δ 341/1997
[6] Η περίπτ. δ΄ προστέθηκε στην § 1 του άρθρου 17 με το άρθρο 1 § 12 Π.Δ 341/1997

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk