SOEL logo

 

Ανακοίνωση επαγγελματικών εξετάσεων Ιουνίου 2018
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
επαγγελματικών εξετάσεων Ιουνίου 2018Σας γνωστοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών επαγγελματικών εξετάσεων Ιουνίου 2018 στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα: Καποδιστρίου 28, τηλ. 210-3891400 - Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, τηλ. 2310-502980.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 έως και Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 (αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.soel.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Ιουνίου 2018 έχουν:
• Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1α του άρθρου 7 του Ν. 4449/2017 για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και επιθυμούν να εξεταστούν.
• Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (Joint Examination Scheme), το οποίο διοργανώνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ. και το ACCA, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (Accredited Membership Programme) το οποίο διοργανώνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ. και το ICAEW, για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1(α)]
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιδ)]
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιε)]
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]
(η2) Ειδικές διατάξεις Κ.Ν.2190/20 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]
(ιε1) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(ιε2) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017 έχουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ελληνικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα του Ιουνίου 2018 στα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα (α2, γ1,γ2, δ1,δ2, η1, η2, ιε1 και ιε2).
Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά. Κατ’ εξαίρεση για άτομα με ειδικές ανάγκες διενεργούνται προφορικές εξετάσεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατίθεται με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις και συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική γνωμάτευση περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του στις γραπτές εξετάσεις.
Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία του Σ.Ο.Ε.Λ. μέχρι 31.3.2018.

Οι εκπαιδευόμενοι του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα παρακολούθησής τους.
Τα παράβολα των εξετάσεων Ιουνίου 2018 για κάθε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η15/4/4.11.2015 συνεδρίαση του Ε.Σ., έχουν ως εξής:
 
Γνωστικά αντικείμενα Παράβολα Εξετάσεων
- Γνωστικά αντικείμενα υπ’ αριθμ. α1, β1, θ, ια, ιβ, ιγ και ιστ 60 €
- Υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (υπ’ αριθμ. α2, β2, γ1, γ2, δ1, δ2, ε, στ1, στ2, ζ1, ζ2, η1, η2, ι1, ι2, ι3, ι4, ιδ1, ιδ2, ιε1, ιε2) 45 €

Οι συμμετέχοντες στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017, θα καταβάλουν το παράβολο 120€ για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
Τα εξέταστρα (παράβολα) δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται σε περίπτωση απουσίας από τις εξετάσεις.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.soel.gr.
- είτε ατομικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
- είτε από «εντεταλμένο χρήστη» τον οποίο μπορεί να ορίσει η εταιρία ορκωτών ελεγκτών.
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής (παράβολα) μέσα στην προθεσμία υποβολής.

Προσοχή: τα μαθήματα στα οποία έχει δοθεί απαλλαγή δε δηλώνονται στις εξετάσεις. Πληρώνεται μόνο το αντίστοιχο παράβολο σε λογαριασμό διαφορετικό από αυτόν των παραβόλων εξετάσεων.
Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με:
• ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και για πρόχειρο όταν χρειάζεται
• αριθμομηχανή (computer), εφόσον είναι απαραίτητη για τις εξετάσεις
• σχέδιο λογαριασμών, όπου είναι απαραίτητο
ενώ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. ή την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος.
Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων:
- Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 - Φορολογία 1
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) - Φορολογία 1
- Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π.) - Φορολογία 2
- Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.) - Φορολογία 2
θα χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να φέρουν μαζί τους στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο, βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.
Για τα λοιπά (εξεταστέα ύλη, τρόπος βαθμολογίας, απουσία από τις εξετάσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά σ’ αυτές κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.


Αθήνα, 4 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Συνημμένα:
1. Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων
2. Οδηγίες Διεξαγωγής των Επαγγελματικών Εξετάσεων
προβολή όλων των ανακοινώσεων