SOEL logo

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022
Σας γνωστοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022 στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξεταστικά κέντρα: ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28, τηλ. 2103891400 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 31 & Ι. Καρυοφύλλη, τηλ. 2310502980 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων & Φραγκιαδάκη 1, τηλ. 2810313164.

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 (αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.soel.gr).

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: έως την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Επισήμανση: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ έναντι του κορωνοϊού (COVID-19), όπως αυτές ισχύουν, τηρώντας κατ’ ελάχιστο όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας (ενδεικτικά αναφέρονται: χρήση προστατευτικής μάσκας, θερμομέτρηση, απόσταση μεταξύ των εξεταζόμενων, καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αιθουσών πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου, φυσικός αερισμός του χώρου). Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την προσέλευσή σας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ http://www.soel.gr τρείς (3) ημέρες πριν την έναρξή τους.

Στην περίπτωση που λόγω των μέτρων αυτών και των κανόνων ασφαλείας δεν μπορέσει να καλυφθεί, σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις στα παλαιότερα μέλη του ΣΟΕΛ και ΙΕΣΟΕΛ. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για την ακύρωση της συμμετοχής τους στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2022 έχουν:

 • Τα μέλη του ΣΟΕΛ καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παραγρ. 1α του άρθρου 7 του Ν. 4449/2017) και επιθυμούν να εξεταστούν.
 • Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (Joint Examination Scheme), το οποίο διοργανώνεται από το ΣΟΕΛ και το ACCA, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (Accredited Membership Program) το οποίο διοργανώνεται από το ΣΟΕΛ και το ICAEW, για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
(α2)  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1(α)]

(γ1)   Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]

(γ2)   Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]

(δ1)   Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιδ)]

(δ2)   Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιε)]

(η1)  Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]

(η2)  Ειδικές διατάξεις Ν. 4548/2018 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]

(ιε1)  Φορολογία Φυσικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]

(ιε2)  Φορολογία Νομικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017 έχουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ελληνικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 2022 στα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα (α2, γ1, γ2, δ1, δ2, η1, η2, ιε1 και ιε2). Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά.

Κατ’ εξαίρεση, για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία, διενεργούνται προφορικές εξετάσεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις και συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική γνωμάτευση δημόσιου φορέα περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του σε γραπτές εξετάσεις.

Τα παράβολα των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022 για κάθε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η΄15/4/4.11.2015 συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, έχουν ως εξής:Γνωστικά αντικείμενα


Παράβολα Εξετάσεων


Γνωστικά αντικείμενα υπ’ αριθμ. α1, β1, θ, ια, ιβ, ιγ και ιστ

60 €

Υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (υπ’ αριθμ. α2, β2, γ1, γ2, δ1, δ2, ε, στ1, στ2, ζ1, ζ2, η1, η2, ι1, ι2, ι3, ι4, ιδ1, ιδ2, ιε1, ιε2)

45 €


Οι συμμετέχοντες στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017, θα καταβάλουν παράβολο 120€ για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Τα παράβολα δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται σε περίπτωση απουσίας από τις εξετάσεις.

Τα μέλη του ΣΟΕΛ πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία του ΣΟΕΛ μέχρι 30.09.2022. Οι εκπαιδευόμενοι του ΙΕΣΟΕΛ πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα παρακολούθησής τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.soel.gr

-     είτε ατομικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

-     είτε από «εντεταλμένο χρήστη» τον οποίο μπορεί να ορίσει η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών

και θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής (παράβολα) έως την προθεσμία υποβολής.

Προσοχή:

 1. Τα μαθήματα στα οποία έχει δοθεί απαλλαγή δεν δηλώνονται στις εξετάσεις. Πληρώνεται μόνο το αντίστοιχο παράβολο.
 2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμβουλεύονται και να ελέγχουν τον πίνακα συμμετεχόντων στις επαγγελματικές εξετάσεις που αναρτάται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξή τους και για τον οποίο μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής του.
 3. Καμία αλλαγή εξέτασης γνωστικού αντικειμένου ή τόπου εξέτασης δεν θα γίνεται δεκτή μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων.
 4.  Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την ταυτότητα μέλους ΣΟΕΛ / ΙΕΣΟΕΛ και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος.
Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το ΣΟΕΛ με:

 • ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και για πρόχειρο όταν χρειάζεται
 • αριθμομηχανή, εφόσον είναι απαραίτητη για τις εξετάσεις
 • σχέδιο λογαριασμών, τυπολόγια και πίνακες ανατοκισμού, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Εξεταστική Επιτροπή.
Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων:

 • Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Φορολογία Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π.)
 • Φορολογία Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.)
θα χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται στους εξεταζόμενους να φέρουν μαζί τους στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο (ενδεικτικά: βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)

Για τα λοιπά (εξεταστέα ύλη, τρόπος βαθμολογίας, απουσία από τις εξετάσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά σε αυτές κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία και στους κανονισμούς.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρόεδρος
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 
 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Συνημμένα:

 1. Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2022
 2. Οδηγίες Διεξαγωγής των Επαγγελματικών Εξετάσεων
προβολή όλων των ανακοινώσεων

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk