SOEL logo

 

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Περιγραφή

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δομής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχει άμεση σχέση τόσο με την επαφή του ΣΟΕΛ με τους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση σε τρέχοντα επαγγελματικά και λοιπά χρηματοοικονομικά ζητήματα, όσο και με τη γενικότερη προβολή του τρόπου λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων είναι η φωνή του ΣΟΕΛ προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Διοικητικά στηρίζεται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, όπου γίνεται η συγκέντρωση και η επεξεργασία του συνόλου της πληροφόρησης από τους φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης και η στήριξη των σχέσεων του ΣΟΕΛ και των συνεδρίων που οργανώνονται.

Αντικειμενικός σκοπός και στόχος της Επιτροπής είναι η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του ΣΟΕΛ για τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στους Κανονισμούς και στις Οδηγίες της ΕΕ, καθώς επίσης και στον υπόλοιπο κόσμο, η σύνταξη εντύπων τεχνικού περιεχομένου, καθώς και η μετάφραση των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων, αποτελούν το βασικό άξονα εργασίας της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων απαρτίζεται από ένδεκα (11) τακτικά μέλη τα οποία διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Την Επιτροπή βοηθούν επικουρικά διάφορες εξειδικευμένες ομάδες εργασίας οι οποίες επεξεργάζονται και επιμελούνται έρευνες, ερωτηματολόγια και εργασίες που εκπονούνται από τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς φορείς του επαγγέλματος, έτσι ώστε το ΣΟΕΛ με τη συμβολή του να είναι παρόν στις εξελίξεις του ελεγκτικού - λογιστικού επαγγέλματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο συνεχώς αναπτυσσόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπου ο ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι πολύτιμος, το ελεγκτικό επάγγελμα εξελίχθηκε ακολουθώντας τις ραγδαίες μεταβολές στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών διασφαλίζοντας συγχρόνως την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Με φόντο την πραγματικότητα αυτή η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη για τις απαραίτητες επαφές με όλους του φορείς και τους παράγοντες του εξωτερικού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εικόνα του ΣΟΕΛ προς κάθε κατεύθυνση.

Ομάδες Εργασίας - Συνεργαζόμενοι Φορείς

Οι σχέσεις του ΣΟΕΛ με το εξωτερικό περιλαμβάνουν την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη της Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες:

1. International Federation of Accountants (IFAC)
               Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών
               www.ifac.org
Όργανα
Γενική Συνέλευση (General Assembly)

Διοικητικό Συμβούλιο (Board)

 • Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
 • Επιτροπή Διορισμών (Nominating Committee)
 • Επιτροπή Σχεδιασμού και Οικονομικών (Planning and Finance Committee)

Συμβούλια Θέσπισης Προτύπων (Standard Setting Boards)

 • IAESB: υπάγεται στο PIOB
 • IAASB: υπάγεται στο PIOB
 • IESBA: υπάγεται στο PIOB
 • IPSASB

Επιτροπές (Committees)

 • Συμβουλευτική Ομάδα Συμμόρφωσης (Compliance Advisory Panel): υπάγεται στο PIOB
 • Επιτροπή Αναπτυσσόμενων Εθνών (Developing Nations Committee)
 • Επιτροπή Διορισμών (Nominating Committee): υπάγεται στο ΔΣ
 • Επιτροπή για τους Επαγγελματίες Λογιστές Επιχειρήσεων (Professional Accountants in Business Committee)
 • Επιτροπή Πρακτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων   (SMPs Committee)
 • Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτών (Transnational Auditors Committee)

Συμβούλιο Δημόσιας Επίβλεψης (PIOB)

 • IAESB
 • IAASB
 • IESBA
 
2. Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)
               Ομοσπονδία Ευρωπαίων Λογιστών - Ελεγκτών
               www.fee.be
Όργανα
Γενική Συνέλευση (General Assembly)
Συμβούλιο (Council)
Εκτελεστική Διοίκηση (Executive)

Ομάδες Εργασίας (Working Parties)


3. Fédération des Experts Comptables Méditerranéens
                Ομοσπονδία Λογιστών - Ελεγκτών Μεσογείου
                www.fcmweb.org
Όργανα
Γενική Συνέλευση (General Assembly)
Συμβούλιο (Council)
Εκτελεστική Επιτροπή (ExCom)

4. International Accounting Standards Committee (IASC)
               Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(Συμμετοχή της ΕΛΤΕ ως εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΟΕΛ ως τεχνικού συμβούλου)

 • ARC, AuRC
 • Contact Committee
 • ISAs Translation Committee

Το ΣΟΕΛ εκπροσωπείται από τα Μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις που αφορούν κυρίως στο ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες επιτροπές, ακόμη και εάν δεν εκπροσωπείται, το ΣΟΕΛ λαμβάνει την αλληλογραφία και παρακολουθεί τις εξελίξεις ενημερώνοντας το Εποπτικό και το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ καθώς και τα αρμόδια όργανα.

Ενημερωτικό Δελτίο

Από το 2009, με την επιμέλεια της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, το ΣΟΕΛ εκδίδει τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο στο οποίο περιλαμβάνεται η τρέχουσα ενημέρωση για δραστηριότητες σε θέματα χρηματοοικονομικών, εκπαίδευσης και ελέγχου που πραγματοποιούνται στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και άρθρα, κατά κύριο λόγο ενημερωτικού χαρακτήρα, από έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες του ελεγκτικού – λογιστικού επαγγέλματος.

Από το πρώτο κιόλας τεύχος του το ενημερωτικό δελτίο αγκαλίστηκε από τα μέλη τόσο του ΣΟΕΛ όσο και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εκδίδεται με τη φροντίδα και το ζήλο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.

Μεταφραστικό Έργο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ εκτός από τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συνεδρίων που γίνονται σε συνεργασία με ξένους φορείς, αλλά κυρίως του μεταφραστικού έργου των εκδόσεων ενδιαφέροντος για το ελεγκτικό – λογιστικό επάγγελμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου της IFAC, τα μεταφρασμένα άρθρα εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο περιοδικό του ΣΟΕΛ - ΙΕΣΟΕΛ με τίτλο ACCOUNTANCYGREECE, καθώς και πλήθος άλλων εκδόσεων.

Σύνθεση Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

Αλαμάνος Χαρίλαος

Πρόεδρος

ΣΟΕΛ / ΣΟΛ ΑΕΟΕ

2

Παντζόπουλος Στέφανος

Αντιπρόεδρος

Συνταξιούχος ΟΕΛ

3

Παπαρίδης Ευστράτιος

Αντιπρόεδρος

Συνταξιούχος ΟΕΛ

4

Αγγελίδη Εύα

Μέλος

ΣΟΛ ΑΕΟΕ

5

Αλαμάνος Παναγιώτης

Μέλος

ΣΟΛ ΑΕΟΕ

6

Γεωργόπουλος Τηλέμαχος

Μέλος

DELOITTE

7

Ζερβός Θεόδωρος

Μέλος

TMS AUDITORS

8

Καπλάνης Βασίλειος

Μέλος

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 

9

Καραμιχάλης Γεώργιος

Μέλος

ΣΟΛ ΑΕΟΕ

10

Ρούσου Ροδούλα

Μέλος

ΣΟΛ ΑΕΟΕ

11

Χριστόπουλος Παναγιώτης

Μέλος

GRANT THORNTON

12

Τυροβολά Μαρία

Γραμματέας

ΣΟΕΛ


 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk