SOEL logo

 

Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ο.Ε.Λ.

Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΟΕΛ

Σκοπός και Ρόλος

Ο σκοπός και ρόλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΣΥΟΕΛ) είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, σε συνεχή και συστηματική βάση, όλων των Ελεγκτικών Εταιρειών ή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.
Η υποστήριξη αυτή καλύπτει επίκαιρα θέματα επαγγελματικής φύσεως που απαιτούν άμεση διερεύνηση και επίλυση. Τα ειδικότερα αυτά θέματα σχετίζονται κυρίως με την Ελεγκτική, τα Λογιστικά Πρότυπα, την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν στο «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό».

Μέλη και Θητεία τους

Η ΕΣΥΟΕΛ απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) Μέλη ως εξής:
·       Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού και ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που ορίζονται με σχετική απόφασή του.
Τα δύο αυτά μέλη αναλαμβάνουν το ρόλο του Συντονιστή και αναπληρωτή Συντονιστή της ΕΣΥΟΕΛ
·       Τα υπόλοιπα δώδεκα (12) μέλη της διορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου από πίνακα μελών του Σ.Ο.Ε.Λ., που προτείνονται από τις Ελεγκτικές Εταιρείες. Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται με το πλήρες βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου. Μέλη της ΕΣΥΟΕΛ μπορεί να διορισθούν, εκτός των ανωτέρω και ειδικοί εμπειρογνώμονες κατόπιν σχετικής απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών της ΕΣΥΟΕΛ είναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους.

Επεξεργασία Ερωτημάτων

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ελεγκτικών Εταιρειών απευθύνουν εγγράφως τα ερωτήματά τους προς το Εποπτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Τα ερωτήματα αυτά, με την επιμέλεια της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται εγκαίρως στην Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ., τα μέλη της οποίας συνεδριάζουν τακτικά και διατυπώνουν εισηγήσεις, που έχουν τη μορφή είτε αιτιολογημένης απάντησης σε τεχνικά θέματα εφαρμογής κυρίως ελεγκτικών ή λογιστικών προτύπων, είτε διατύπωσης επεξεργασμένων ερωτημάτων και προτάσεων που διαβιβάζονται στα αρμόδια Υπουργεία και τις Εποπτικές Αρχές, επί θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης ή και νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης.
Οι αποφάσεις της ΕΣΥΟΕΛ επί των λαμβανόμενων ερωτημάτων, διαβιβάζονται, μέσω της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος επιμελείται την έγκρισή τους από το Επιστημονικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως και την κοινοποίησή τους στις Ελεγκτικές Εταιρείες και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΣΟΕΛ.

Σύνθεση

Α/Α

Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

2204

1

Ριζούλης Βάϊος

Συντονιστής

ΣΟΛ ΑΕ

2

1278

1

Αναγνώστου Ευθύμιος

Μέλος

OLYMPIA AUDITORS

3

3596

1

Αχινιώτης Χριστόφορος

Μέλος

BDO GREECE

4

6562

1

Γουδή Μαργαρίτα

Μέλος

PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ

5

1588

1

Ιγνατίδης Θεοδόσιος

Μέλος

MOORE STEPHENS

6

2017

1

Καπράνη Ελένη

Μέλος

NEXIA EUROSTATUS

7

2576

1

Μανιάτη Γεωργία

Μέλος

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ AΕ

8

2677

1

Μακρής Κωνσταντίνος

Μέλος

MAZARS AE

9

4051

1

Μαντζούνης Νικόλαος - Χρήστος

Μέλος

GRANT THORNTON ΑΕ

10

3142

1

Καραποστολάκης Ιωάννης

Μέλος

ΣΟΛ ΑΕ

11

5013

1

Σέκα Ελεονόρα

Μέλος

ERNST & YOUNG

12

2029

1

Σταράκης Γεώργιος

Μέλος

PKF ΕΛΛΑΣ

13

4106

1

Τασιούλας Θεόδωρος

Μέλος

DELOITTE AE

 

   
Διατυπωθέντα ερωτήματα και απαντήσεις

Τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από διάφορες ελεγκτικές εταιρείες προς απάντηση από την Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τις σχετικές απαντήσεις, έχουν ως εξής:

Α.  Ερώτημα:
Τα περιλαμβανόμενα οικονομικά στοιχεία στον πίνακα 4.1 «Κατάστρωση αποτελεσμάτων», της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών είναι αυτά που προκύπτουν από τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας ή από τα δηλούμενα οικονομικά δεδομένα στην οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος;
Απάντηση
Τα οικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα 4.1 «Κατάστρωση αποτελεσμάτων», της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, είναι τα ποσά που προκύπτουν από τη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, όπως αυτή συντάσσεται με βάση τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ, ενώ για τις εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΠΧΑ, τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, ο οποίος συντάσσεται βάσει του ΚΒΣ.

Β. Ερώτημα:
Όταν η ελεγχόμενη εταιρεία διατηρεί δικό της ιστότοπο (site) στο διαδίκτυο, αλλά δεν διενεργεί συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, είναι ελεγκτέο το πρόγραμμα ελέγχου περί
“E –commerce”, όπως αυτό προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών;
Απάντηση
Παρά το γεγονός ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, εφόσον διατηρεί δικό της ιστότοπο (site) στο διαδίκτυο, κατά την υποβολή του αρχείου XML στη ΓΓΠΣ, θα πρέπει να επιλεγεί η ένδειξη «Ελέγχθηκε» στο τμήμα του προγράμματος ελέγχου περί E commerce.

Γ. Ερώτημα:
Αν προκύπτουν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, που επηρεάζουν την εκκαθάριση των φόρων της ελεγχόμενης χρήσης 2011, κατά πόσο ο Ορκωτός Ελεγκτής εμπλέκεται με τον έλεγχο της προκύπτουσας επανεκκαθάρισης των φόρων της κλειόμενης χρήσεως 2011;
Απάντηση
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο έλεγχος της επανακκαθάρισης των φορολογικών υποχρεώσεων της ελεγχόμενης Εταιρίας, που προκύπτει από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων (2010 και παλαιότερα).

Δ.  Ερώτημα:
Για μία εταιρεία που δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις του 2011 εμφανίζοντας υποεκτιμημένους φόρους για τη χρήση αυτή, με διατύπωση σχετικής επιφύλαξης από τον Ορκωτό Ελεγκτή, αλλά υποβάλλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις με σωστά ποσό φόρων, ποιο είδος Συμπεράσματος διατυπώνει ο ΟΕΛ στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης;
Απάντηση
Για την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη η τελευταία υποβληθείσα (αρχική εμπρόθεσμη / εκπρόθεσμη ή τροποποιητική, ή ανακλητική αυτής) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που αναφέρεται στο διατυπωθέν ερώτημα και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα ευρήματα, στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα διατυπωθεί Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ε.  Ερώτημα:
Με βάση το πρόγραμμα φορολογικού ελέγχου, που προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, επιλέγεται για έλεγχο ο μήνας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα. Στα ως άνω ακαθάριστα έσοδα πρέπει να απεικονίζεται η διαφορά των πωλήσεων από τις σχετικές εκπτώσεις και επιστροφές ή η αξία των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων ανεξάρτητα από τις σημειωθείσες εκπτώσεις και επιστροφές;
Απάντηση
Για την επιλογή του δείγματος ελέγχου που προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, επιλέγεται ο μήνας με τις μεγαλύτερες καθαρές πωλήσεις, δηλαδή ο μήνας με το μεγαλύτερο ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει αθροίζοντας τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογαριασμών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και επιστροφών πωλήσεων.

ΣΤ. Ερώτημα:
Ποιες δαπάνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγικότητα των δαπανών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των λογιστικών διαφορών που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, για το σκοπό της σύγκρισης τους με το ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της ελεγχόμενης εταιρίας;
Απάντηση
Στις λογιστικές διαφορές που αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγικότητα των δαπανών θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι δαπάνες που προβλέπονται από τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο που εκδόθηκε την 16.11.2011 από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά συνέπεια, συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις β, μ, ψ και σ της παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν.2238/2004, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη παραγωγική δαπάνη υποπέσει στη αντίληψη του Ελεγκτή και η οποία δεν έχει αναμορφωθεί στην υποβληθείσα από την ελεγχόμενη εταιρεία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

 Ζ. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
Από την ΕΟΕ ετέθησαν τα δύο ερωτήματα που ακολουθούν, αναφορικά με τον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους (materiality) κατά το σχεδιασμό του φορολογικού ελέγχου:
 • «Έχει χρησιμότητα η έννοια του ουσιώδους λάθους σε περιπτώσεις όπου ακολουθείται η ΠΟΛ 1159/2011 αυτούσια και δεν εισερχόμαστε σε θέματα δειγματοληψίας;».
 • Σε περιπτώσεις που βρεθούν σφάλματα παραβάσεις ή παραλείψεις οι οποίες είναι κάτω από το ουσιώδες μέγεθος είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση της δήλωσης και η πληρωμή αυτών των φόρων;»
  Απαντήσεις
 • Η έννοια του «ουσιώδους μεγέθους/materiality» ως αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογικής προσέγγισης των φορολογικών ελέγχων έχει χρησιμότητα σε κάθε περίπτωση, καθώς με τη χρήση του ουσιώδους μεγέθους εκτιμάται η πορεία εκτέλεσης του διενεργούμενου φορολογικού έλεγχου ενώ κατά την ολοκλήρωσή του, με βάση το μέγεθος αυτό, αξιολογούνται τα ευρήματά του και επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος συμπεράσματος που διατυπώνεται από τον ελεγκτή στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Τούτο τεκμαίρεται και από την ΠΟΛ 1159/26-07-2012 που προβλέπει τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
 • Τα λάθη, τα σφάλματα, οι παραβάσεις ή τυχόν παραλείψεις κοινοποιούνται στην ελεγχόμενη οντότητα για διόρθωση, αναμόρφωση και τροποποίηση της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή των δηλώσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων. Τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, σε περίπτωση που δεν γίνουν οι απαραίτητες αναμορφώσεις από την ελεγχόμενη εταιρεία, με την υποβολή διορθωτικής φορολογικής δήλωσης, αξιολογούνται σε ουσιώδη για τη διαμόρφωση του ανάλογου συμπεράσματος που διατυπώνεται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ή σε μη ουσιώδη, τα οποία και γνωστοποιούνται στο «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» που συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
H. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
Από ΕΟΕ ζητήθηκε να διευκρινιστεί κατά πόσο για τις εταιρίες των ακόλουθων περιπτώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.5 του Κ.Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ 1159/2011. Οι εταιρίες αυτές έχουν την εξής νομική μορφή:
 • Τα ΚΤΕΛ που έχουν υποχρεωτικά τη μορφή Α.Ε. βάσει του Ν.2963/2001, προβλέπεται ότι ο διαχειριστικός έλεγχος τους διενεργείται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες «ΑΕΕΔ» (πρώην ΑΕΛΔΕ) που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές.
Απαντήσεις:
 • Εφόσον τα ΚΤΕΛ έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που ξεπερνά τα αριθμητικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 42α παρ. 6 του ΚΝ 2190/20 ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή οπότε στην περίπτωση αυτή, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά και ο φορολογικός έλεγχος που αναφέρεται παραπάνω.
 • Οι εταιρείες αυτές είναι Ανώνυμες Εταιρείες που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή, συνεπώς υπόκεινται στον έλεγχο του άρθρου 82 παρ.5 του Κ.Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ 1159/2011.
Θ. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
 • Εάν υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο οι τεχνικές εταιρίες, οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του υποχρεωτικού ελέγχου (δύο από τα τρία κριτήρια), αλλά υπάγονται στον έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή για την απόκτηση, διατήρηση και αναθεώρηση του εργοληπτικού πτυχίου.
 • Εάν οι θυγατρικές εταιρίες των εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α., που δεν εκπληρούν τα όρια του ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές, υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο.
 • Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του Νόμου που ψηφίσθηκε πρόσφατα, αφορούν τις εταιρίες που κλείνουν Ισολογισμό από την 31/12/2011 και μετά;
Απαντήσεις:
 1. Οι τεχνικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες δεν εκπληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του υποχρεωτικού ελέγχου, δηλαδή δύο από τρία κριτήρια των αριθμητικών ορίων που ορίζονται από το άρθρο 42α παρ. 6 του ΚΝ 2190/20, αλλά υπάγονται στον έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή για την απόκτηση, διατήρηση και αναθεώρηση του εργοληπτικού τους πτυχίου, δεν υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994.
 2.  Οι θυγατρικές εταιρείες των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. που δεν εκπληρούν τα όρια του ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή, βάσει των αριθμητικών ορίων του ΚΝ 2190/1920, υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο διότι ο έλεγχος που προβλέπεται από τα άρθρα 134 και 137 του ΚΝ 2190/20 είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
 3. Για τις εταιρίες των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε την 31/12/2011 ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν.4038/2012 πρόστιμα. Για τις εταιρίες με χρήση που έληξε πριν από αυτήν την ημερομηνία, αναμένεται έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Διατυπωθέντα ερωτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών

Α.Π. 1794                                                                                         Αθήνα, 18 Μαΐου 2012

 

 

 

 

Προς  
το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος
Υπόψη Διευθυντή
Κύριου Παντελή Δασκαλάκη
Καρ. Σερβίας 10 / 10184 ΑθήναΜας υποβλήθηκε από ελεγκτική εταιρεία το κατωτέρω ερώτημα:
«Στα πλαίσια της χορήγησης ετήσιου πιστοποιητικού σε πελάτες μας αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ΚΦΕ, διατυπώνουμε προς το Συμβούλιο σας ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση εισφοράς 5% επί του συνόλου των ετησίων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2963/2001 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2963/2001 για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5% ) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ΚΤΕΛ, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α) Ποσοστό 1% αφορά εισφορά υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ.
β) Ποσοστό 3% διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του ιδιόκτητου στόλου λεωφορείων ή και των μετόχων του.
γ) Ποσοστό 1% διατίθεται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ π.χ. σταθμοί, πρακτορεία άφιξης αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης κλπ.
Για τον λογιστικό χειρισμό των εισφορών αυτών εκδόθηκε η ατομική απάντηση ΣΛΟΤ υπ’ αριθμ. πρωτ. 153/24.4.2007, σύμφωνα με την οποία: “Η εισφορά 1% υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ, αφορά, κυρίως, ποσό που εισπράττεται για λογαριασμό τρίτων και συνεπώς αναγνωρίζεται απευθείας σε λογαριασμό υποχρέωσης (ΚΑ 53 Ε.Γ.Λ.Σ.), από το οποίο και κατατίθεται σε λογαριασμό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, σύμφωνα μετ ο άρθρο 13 του Ν. 2963/2001. Οι εισφορές 3% για την ανανέωση του στόλου και 1% για την χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού, αναγνωρίζονται κανονικά ως έσοδα και λοιπά στοιχεία των ακαθάριστων εισπράξεων, με δεδομένο ότι δεν αφορούν ούτε επιχορηγήσεις ούτε συγκεκριμένη υποχρέωση των ΚΤΕΛ, αλλά δέσμευση ταμιακών διαθεσίμων για διενέργεια μελλοντικών επενδύσεων. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται, κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2963/2001 και μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, εμφανίζονται σε λογαριασμούς αποθεματικών της καθαρής θέσης (ΚΑ 41 Ε.Γ.Λ.Σ.). Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, τα αποθεματικά αυτά μπορούν να μεταφέρονται στα αποτελέσματα εις νέον".
Στην πράξη, τα ΚΤΕΛ, δεν υπολογίζουν την παραπάνω εισφορά 5% επί του συνόλου των ετησίων εισπράξεών τους, όπως προβλέπει ο Ν. 2963/2001, αλλά επί του συνόλου των ετησίων ακαθάριστων εσόδων τους και με το ποσό αυτό επιβαρύνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξής τους.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας αναφέρουμε ότι η εισφορά 1% υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ λογίζεται ως υποχρέωση και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, η εισφορά 3% για την ανανέωση του στόλου, αν αφορά τους μετόχους ιδιοκτήτες λεωφορείων λογίζεται ως υποχρέωση και αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους ιδιοκτήτες λεωφορείων, ενώ αν αφορά το ίδιο το ΚΤΕΛ θεωρείται ως επιχορήγηση και λογίζεται απευθείας στη καθαρή θέση του ισολογισμού ως ειδικό αποθεματικό και η εισφορά 1% για χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ θεωρείται ως επιχορήγηση και λογίζεται απευθείας στη καθαρή θέση του ισολογισμού ως ειδικό αποθεματικό.
Το ερώτημα που σας υποβάλλουμε με την παρούσα επιστολή μας είναι κατά πόσο η εισφορά 5% του Ν. 2963/2001, με την οποία επιβαρύνονται τα λογιστικά αποτελέσματα των Ισολογισμών των ΚΤΕΛ, εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδά τους».
Κατά την γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου όσον αφορά το 1% υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, αντιμετωπίζεται σύμφωνα και με την γνωμάτευση του ΣΛΟΤ ως εισφορά υπέρ τρίτων και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικής αναμόρφωσης (φορολογική επιβάρυνση).
Για το υπόλοιπο 4% που αφορά παρακράτηση για επενδύσεις του ιδίου ΚΤΕΛ, πρέπει να γίνεται φορολογική αναμόρφωση.
Παρακαλούμε να έχουμε τη δική σας θέση στο ανωτέρω θέμα.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙ

Ανταποκρινόμενοι σε σχετικά ερωτήματα ελεγκτικών εταιρειών και συναδέλφων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  και κατόπιν εισήγησης της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ., σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα Γενικών Πληροφοριών του παραρτήματος II της Πολ 1159/2011.
Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος τρόπος συμπλήρωσης των αναγκαίων πληροφοριών είναι ενδεικτικός και σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση των στοιχείων με τον πλέον προσήκοντα τρόπο, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της κάθε ελεγχόμενης οντότητας, εναπόκειται στην επαγγελματική κρίση του υπευθύνου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ειδικότερα η συμπλήρωση των πληροφοριών που αναφέρονται στην κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης είναι αποδεκτό να καταλήγει είτε στα κέρδη προ φόρων, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα, είτε στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της ομάδας 8 του ΕΓΛΣ.

Κάντε κλικ εδώ για τις υπόδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα Γενικών Πληροφοριών του παραρτήματος II της Πολ 1159/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΑπαντήσεις σε ερωτήματα Ελεγκτικών Εταιρειών σχετικά με την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

Απαντήσεις σε ερωτήματα Ελεγκτικών Εταιρειών σχετικά με την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης.

Ερώτημα 1ο:  Η διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας δεν χορηγεί στον ελεγκτή επιστολή διαβεβαιώσεων - παραστάσεων για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Γνώμη Ε.Σ.:   Στο Δ.Π.Ε. 580 Έγγραφες διαβεβαιώσεις αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στην παράγραφο 10 «Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να παράσχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι έχει ανταποκριθεί στην ευθύνη της ……».
 Στην παράγραφο 11 «Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να του παρέχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι:
(α) Παρείχε στον ελεγκτή όλες τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση που συμφωνήθηκε στους όρους της ανάθεσης ελέγχου και
(β) …..».
Στην παράγραφο Α7 «Ο ελεγκτής δεν δύναται να κρίνει μόνο βάσει άλλων ελεγκτικών τεκμηρίων το εάν η διοίκηση έχει εκπληρώσει τις ευθύνες που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11».
Στην παράγραφο 20 «Ο ελεγκτής πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης (συμπεράσματος) …. εάν:
(α) Συμπεράνει ότι υπάρχει επαρκής αμφιβολία για την ακεραιότητα της διοίκησης, ώστε οι έγγραφες διαβεβαιώσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 10 και 11 να μην είναι αξιόπιστες, ή
(β) Η διοίκηση δεν παράσχει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 10 και 11».
Στην παράγραφο Α26 «Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια εάν συμπεράνει ότι οι έγγραφες διαβεβαιώσεις για αυτά τα θέματα είναι αναξιόπιστες ή εάν η διοίκηση δεν παράσχει αυτές τις έγγραφες διαβεβαιώσεις. Οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από τέτοια αδυναμία δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και ως εκ τούτου είναι διάχυτες. Το ΔΠΕ 705 απαιτεί από τον ελεγκτή να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης (συμπεράσματος) ….. σε τέτοιες περιστάσεις».

Ερώτημα 2ο: Δεν έχει ληφθεί επιστολή νομικού συμβούλου για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Γνώμη Ε.Σ.: Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τη διοίκηση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για φορολογικά θέματα και εφόσον τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό.(π.χ. διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν αμοιβές δικηγόρων ή δικαστικά έξοδα για τέτοια θέματα) δεν πρέπει να κάνει σχετική αναφορά στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει στην έκθεση αυτή να περιλάβει σχετική παρατήρηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος να οδηγηθεί σε συμπέρασμα με επιφύλαξη ή σε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.  
 
Ερώτημα 3ο: Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους λογιστή.

Γνώμη Ε.Σ.: Επειδή η δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναφέρεται σε «κέρδη ισολογισμού» και όχι «κέρδη λογιστικών βιβλίων» και η δήλωση αυτή συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Ερώτημα 4ο: Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ελεγχόμενης εταιρείας.

Γνώμη Ε.Σ. : Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο ερώτημα, ο ελεγκτής στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk