SOEL logo

 

Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 8 - Εποπτικό Συμβούλιο

 1. 11Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο αυτού, που αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Τα καθήκοντα γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από υπάλληλο της Εκτελεστικής Γραμματείας οριζόμενο υπό του Προέδρου.
 4. 12«Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 είναι τριετής, δύναται να ανανεούται. Εκλιπόντος ή αποχωρήσαντος του Προέδρου ή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, ο αναπληρωτής του για το υπόλοιπο της θητείας εκλέγεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου».
 5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων έξι τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκεντρώνει τέσσερις τουλάχιστον ψήφους.
 6. Στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται, καλούμενα υπό του Προέδρου, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση κατά συνεδρίαση του ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται κατά παρέκκλιση των ισχουσών διατάξεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του Ν. 1256/1982.
 8. Τα της συζητήσεως, συνεδριάσεων και λειτουργίας εν γένει του Εποπτικού Συμβουλίου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας που συντάσσεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 9. Οι διατάξεις περί επαγγελματικής εχεμύθειας της παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέλη και στους υπαλλήλους των οργάνων και υπηρεσιών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
11. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 εδ.β του ν. 3693/2008  
12. Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 341/1997  
Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών.

 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος ή ανατίθεται σ` αυτό με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Ειδικότερα:
α) Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Σώματος, συντάσσει τις ετήσιες καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σώματος.

β) Προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση το ύψος των εισφορών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση των μελών προς το Σώμα.

γ)13 1

δ)14 2

ε)15 Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και επιβλέπει το ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές έργο για την τήρηση των νόμων και κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. 
στ)16 Εκδίδει κανονισμούς που αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων και την εναρμόνισή τους προς τα κοινοτικά ή άλλα διεθνή πρότυπα. 
ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες που αφορούν στην άσκηση του υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενων ελέγχων. 
η) 17 
θ) 18 
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 
319 Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου στα υπό στοιχεία ζ` θέματα της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.


13. Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3693/2008
14. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.2 του ν.3693/2008, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4449/2017
15. Βλ. και άρθρα 2 εδ. δ και 5 παρ.2 του ν.3148/2003
16. Βλ. και το άρθρο 2 περ. α του ν.3148/2003
17. Ισχύει το άρθρο 20 παρ.2 του ν.4449/2017
18. Όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 34 και 35 του ν. 4449/2017
19. Όπως τροποποιήθηκε με το ν.3148/2003, άρθρο 2 εδ. α του ν.3148/2003Σύνθεση

Α/Α

Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       1.             

10071

Αλαμάνος Χαρίλαος

Πρόεδρος

ΣΟΕΛ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       2.             

14491

Πολύζος Απόστολος

Αντιπρόεδρος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       3.             

18701

Βουνισέας Νικόλαος

Μέλος

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

       4.             

39101

Διονυσόπουλος Άγγελος

Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       5.             

13281

Καζάς Βασίλειος

Μέλος

GRANT THORNTON ΑΕ

       6.             

3612

Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα

Μέλος

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       7.             

26751

Κουτσός Κουτσόπουλος Δημήτριος

Μέλος

DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

       8.             

13691

Κωσταρέλης Ιωάννης

Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ

       9.             

17701

Μιχαλάτος Κωνσταντίνος

Μέλος

PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ

    10.             

16631

Παπάζογλου Παναγιώτης

Μέλος

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ  (EΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ AE

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk