SOEL logo

 

Ιδρυτικός Νόμος

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

                                                                                                ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 226

Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών1, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή (ΦΕΚ Α’120/ 10.07.1992)


                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 1969/1991 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, κ.λπ.»(Α' 167).
2. Τη γνώμη του Ο.Ε.Ε. (έγγραφο ΟΕΕ Φ 32/2892/30.4.92 και πρακτικά σχετικών συζητήσεων).
3. Την αριθ. 330/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, αποφασίζουμε:Άρθρο 1 - Σύσταση

 1. 1Συνιστάται Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), αποτελούμενο από ανεξάρτητους επαγγελματίες Ελεγκτές που εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο και ασκούν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της σχετικής προς το επιτελούμενο έργο νομοθεσίας.
 2. 2ΤΟ ΣΏΜΑ ΟΡΚΩΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΕΔΡΕΎΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΔΙΟΙΚΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΊΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΚΑΤΩΤΈΡΩ ΟΡΙΖΌΜΕΝΑ. ΤΟ ΣΏΜΑ ΟΡΚΩΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΜΠΟΡΕΊ, ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΥΤΟΎ, ΝΑ ΙΔΡΎΕΙ ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΠΌΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ.
 3. 3Το οικονομικό έτος του Σ.Ο.Ε.Λ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους


1. Ισχύει η διάταξη του άρθρου 38 παρ.3 του ν. 2733/1999 που ορίζει τα εξής: «Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε) μετονομάζεται σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Όπου σε διατάξεις νόμων υπάρχει αναφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή, νοείται ότι η αναφορά αυτή αφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή».
2. Στο αρχικό κείμενο υπάρχουν οι λέξεις «αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ.», οι οποίες απαλείφθηκαν με το άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ.121/1993
3. Τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 341/1997
Άρθρο 2 - Σκοπός

 1. Η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία.
 2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποκείμενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.
 3. Στους σκοπούς του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών περιλαμβάνεται και η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής επιστήμης.


Άρθρο 3 - Υποχρεωτική χρησιμοποίηση

 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων:

 1. 4Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων, βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ` εξουσιοδότηση τούτου.
 3. Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιριών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.
 4. Των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών.
 5. Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 6. Των ανωνύμων εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή.\
 7. Των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών
5Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε δικαστική πράξη κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο

συμφέρον, είτε με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει αρμοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος.


Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και καταβάλλεται από τον αιτούντα τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.Όπου κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα εμπορικά βιβλία συνιστούν μέσα αποδείξεως, το Δικαστήριο, αντί της εμφανίσεως των βιβλίων, μπορεί να διατάξει, είτε κατ` αίτηση τινός των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως, έλεγχο και θεώρηση των βιβλίων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.


Η νομοτύπως συντασσόμενη έκθεση του τελευταίου συνιστά πλήρη απόδειξη για το αντικείμενο για το οποίο διετάχθη. Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται από το Δικαστήριο και στην μεν πρώτη περίπτωση καταβάλλεται από τον αιτούντα διάδικο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση που διατάσσεται αυτεπαγγέλτως καταβάλλεται κατ` ισομοιρία από τους διαδίκους.

4. Με το άρθρο 163 του ν. 3463/2006 ελέγχονται υποχρεωτικά και οι Δήμοι
5.Με την παρ.5 άρθρου 8 Ν.3919/2011, η οποία ισχύει από 03.07.2011,σε συνδυασμό με την παρ.2 άρθρου 10 του αυτού νόμου, ορίζεται ότι:  «Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 226/1992 η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών και καταβάλλεται από τον αιτούντα τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης".Άρθρο 4 - Άρνηση παροχής υπηρεσιών – Εξαίρεση – Αντικατάσταση

 

Όπως ισχύει με  το άρθρο 43 του ν. 4449/2017

Άρθρο 5 - Σύνθεση του Σώματος 7

 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστές αποτελείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
 2. 8«Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές έχουν πλήρη τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ασκούν ελευθέρως και υπό ιδία ευθύνη τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Η ανάληψη και εκτέλεση των ελέγχων της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18».
 3. 9Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές βοηθούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στην εκτέλεση του έργου τους, ενεργούντες πάντοτε επ` ονόματι, για λογαριασμό και υπ` ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
7. Όπως ισχύει με το ν. 4449/2017
 8. Τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 341/1997
 9. Μετά το ν.3693/2008 δεν υφίστανται πλέον οι βαθμίδες του Επικούρου και Δοκίμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Όλοι οι υποψήφιοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που ανήκουν στο ελεγκτικό προσωπικό των ελεγκτικών εταιριών καλούνται « Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές».

Άρθρο 6 - Όργανα του Σώματος

1. Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι:

α) Το Εποπτικό Συμβούλιο

β) Η Γενική Συνέλευση

γ) Η Εκτελεστική Γραμματεία

δ)10 1 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και

ε) Το Επιστημονικό Συμβούλιο.


2. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκπροσωπείται ενώπιον πάσης Αρχής από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση του Σώματος στους Διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς ενεργείται από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου ή στέλεχος του Σώματος οριζόμενο με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου γενικώς ή κατά περίπτωση τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.


3. Για τη γραμματειακή και διοικητική εξυπηρέτηση του Σώματος, συνιστάται σ` αυτό Εκτελεστική Γραμματεία με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Υπηρεσία Μητρώου

β) Γραμματεία Εποπτικού Συμβουλίου

γ) Διοικητική Υπηρεσία

δ) Οικονομική Υπηρεσία

Ο προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Για τη στελέχωση των ανωτέρω υπηρεσιών συνιστώνται μέχρι 30 (τριάντα) θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων γίνεται με διαγωνισμό διεξαγόμενο από το Εποπτικό Συμβούλιο.4. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία ή πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή και καθηγητών Α.Ε.Ι. στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής ή ελεγκτικής, από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο καταρτίζει ή επεξεργάζεται τους κανονισμούς, οδηγίες και άλλα επιστημονικά κείμενα της αρμοδιότητας του Εποπτικού Συμβουλίου και γνωμοδοτεί επί των παραπεμπομένων σ` αυτό ζητημάτων. Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση τεχνικών ή πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της εργασίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ειδικότερα το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει τα φύλλα εργασίας που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε περιπτώσεις που υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Οι έλεγχοι του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν αποτελούν παρέμβαση στο έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου.


 10. Μετά το ν.3693/2008 δεν υφίστανται πλέον οι βαθμίδες του Επικούρου και Δοκίμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Όλοι οι υποψήφιοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που ανήκουν στο ελεγκτικό προσωπικό των ελεγκτικών εταιριών καλούνται « Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές».


Άρθρο 7 - Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποτελείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στο κατά το άρθρο 13 Μητρώο και δεν τελούν σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματος κατά το άρθρο 22 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σώματος που εξετάζει και αποφασίζει επί παντός θέματος που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά στην οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στην Γενική Συνέλευση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ελεγκτικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες Ελεγκτών.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους και μάλιστα εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μετά από πρόσκληση του Εποπτικού Συμβουλίου, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του προϋπολογισμού του Σώματος, για τη διενέργεια των υπό του παρόντος προβλεπομένων αρχαιρεσιών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, είτε με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου είτε κατόπιν προτάσεως υπογεγραμμένης από δέκα (10) τουλάχιστον Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και υποβαλλομένης στο Εποπτικό Συμβούλιο προ της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όταν συγκληθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο, κατόπιν αποφάσεως του ιδίου ή προτάσεως υπογεγραμμένης από το εν τέταρτον των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά τριετία τους Προέδρους και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία βάσει ενιαίου ψηφοδελτίου.
 5. Η Γενική Συνέλευση ορίζει Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που δεν υπήρξε επί έξι τουλάχιστον έτη μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του Σώματος και υποβάλλει το πόρισμά του στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα ο Ελεγκτής της πρώτης χρήσεως ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 - Εποπτικό Συμβούλιο

 1. 11Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο αυτού, που αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Τα καθήκοντα γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από υπάλληλο της Εκτελεστικής Γραμματείας οριζόμενο υπό του Προέδρου.
 4. 12«Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 είναι τριετής, δύναται να ανανεούται. Εκλιπόντος ή αποχωρήσαντος του Προέδρου ή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, ο αναπληρωτής του για το υπόλοιπο της θητείας εκλέγεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου».
 5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων έξι τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκεντρώνει τέσσερις τουλάχιστον ψήφους.
 6. Στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται, καλούμενα υπό του Προέδρου, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση κατά συνεδρίαση του ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται κατά παρέκκλιση των ισχουσών διατάξεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του Ν. 1256/1982.
 8. Τα της συζητήσεως, συνεδριάσεων και λειτουργίας εν γένει του Εποπτικού Συμβουλίου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας που συντάσσεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 9. Οι διατάξεις περί επαγγελματικής εχεμύθειας της παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέλη και στους υπαλλήλους των οργάνων και υπηρεσιών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
11. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 εδ.β του ν. 3693/2008  
12. Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 341/1997  
Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών.

 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος ή ανατίθεται σ` αυτό με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Ειδικότερα:
α) Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Σώματος, συντάσσει τις ετήσιες καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σώματος.

β) Προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση το ύψος των εισφορών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση των μελών προς το Σώμα.

γ)13 1

δ)14 2

ε)15 Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και επιβλέπει το ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές έργο για την τήρηση των νόμων και κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. 
στ)16 Εκδίδει κανονισμούς που αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων και την εναρμόνισή τους προς τα κοινοτικά ή άλλα διεθνή πρότυπα. 
ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες που αφορούν στην άσκηση του υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενων ελέγχων. 
η) 17 
θ) 18 
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 
319 Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου στα υπό στοιχεία ζ` θέματα της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.


13. Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3693/2008
14. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.2 του ν.3693/2008, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4449/2017
15. Βλ. και άρθρα 2 εδ. δ και 5 παρ.2 του ν.3148/2003
16. Βλ. και το άρθρο 2 περ. α του ν.3148/2003
17. Ισχύει το άρθρο 20 παρ.2 του ν.4449/2017
18. Όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 34 και 35 του ν. 4449/2017
19. Όπως τροποποιήθηκε με το ν.3148/2003, άρθρο 2 εδ. α του ν.3148/2003

Άρθρο 10 - Διορισμός

 

1. Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διορίζεται ο επιθυμών να ασκήσει το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εφ` όσον έχει τα ακόλουθα προσόντα και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι Έλληνας ομογενής ή υπήκοος κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.
β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκ των αναφερομένων στο Παράρτημα 1 του παρόντος, επιφυλλασσομένων των διατάξεων περί διορισμού ομογενών κατά το εδ. α` της παρούσης παραγράφου ή των αλλοδαπών που έχουν δικαίωμα εγκαταστάσεως στην Ελλάδα.

Βλ. και άρθρα 3, 5,7, 8,9, 10 και 11 του ν. 4449/2017 καθώς και σχετικές Κανονιστικές Πράξεις της Ε.Λ.Τ.Εαπών που έχουν δικαίωμα εγκαταστάσεως στην Ελλάδα.


Άρθρο 11 - Επαγγελματικές εξετάσεις21

Οι εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελή εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., το ένα των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, στο γνωστικό πεδίο της λογιστικής ή της ελεγκτικής, και από τρία μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ.  Στο πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου αυτού, η Ε.Λ.Τ.Ε μπορεί με απόφαση του Δ.Σ να αναθέτει την οργάνωση ή εκτέλεση ή αμφότερα τα έργα αυτά στο Σ.Ο.Ε.Λ. Το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε αποφασίζει για κάθε ουσιαστικό ή διαδικαστικό θέμα σχετίζεται με την οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 13.

21. Ισχύουν τα άρθρο 8 και 9 του ν. 4449/2017. Για τις ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις βλ. άρθρο 13 του ν. 4449/2017
Άρθρο 12 - Ορκωμοσία

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και την εγγραφή τους στα κατά το άρθρο 13 Μητρώα, τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να τηρώ κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, επακριβώς το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, καθώς και τους δεοντολογικούς κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και να εκτελώ τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.

Άρθρο 13 - Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3693/2008, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4449/2017 

Άρθρο 14 - Πλεονεκτήματα απορρέοντα από τη χρησιμοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

 1. 23
 2. Ο κατά τα άρθρα 40α έως 40ε του Κ.Ν. 2190/1920 διατασσόμενος έλεγχος διαχειρίσεως των ανωνύμων εταιριών ανατίθεται υποχρεωτικώς σε Ορκωτό ή Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία έχει τακτικό ελεγκτή εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 40α έως 40ε του Κ.Ν. 2190/1920.
 3.  Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς χρησιμοποιούν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, το μετά τον έλεγχο δυνάμενο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο ποσό των καταβληθέντων μισθών και ημερομισθίων και στις αποδοχές εν γένει του απασχοληθέντος προσωπικού απαλλάσσει τις επιχειρήσεις οιουδήποτε επανελέγχου επί του σημείου τούτου εκ μέρους ασφαλιστικού οργανισμού.
 4. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των ανωνύμων εταιριών, μπορεί να περιορισθεί και να λάβει υπ` όψη του αποκλειστικώς την παρά του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκδιδόμενη ειδική Έκθεση Ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της επιχειρήσεως, εφόσον στην εν λόγω Εκθέση Ελέγχου γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετική νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παράσχει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κάθε πληροφορία ή εξήγηση την οποία ο τελευταίος ήθελε ζητήσει σε σχέση με τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν σ` αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον προσδιορισμό της φορολογικής ύλης.
 5. 24«Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μπορούν να εκλέγουν τους τακτικούς ελεγκτές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18. Στην περίπτωση αυτή, η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών μπορεί να διορίζει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προς διενέργεια του τακτικού ελέγχου, αντί των προβλεπόμενων δύο τουλάχιστον τακτικών ελεγκτών».Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε περίπτωση που η ελεγχόμενη μονάδα χρησιμοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου επί της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεών της.
23. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 περ. 2 εδ.α της υποπαραγράφου Α1 του ν.4336/2015 ( ΦΕΚ 94, Τεύχος Α). Από την ημερομηνία ισχύς του ανωτέρου νόμου καταργούνται τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920
24. Προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 10 του π.δ 341/1997Άρθρο 15 - Ασυμβίβαστα - Απαγορεύσεις25

 

 1. . Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι ασυμβίβαστο προς:
  α) Την ιδιότητα του εμπόρου,
  β) την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ., δικηγόρου ή συμβολαιογράφου,
  γ) οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου ανωνύμων εταιριών ή διαχειριστού ΕΠΕ, πλην των συνιστωμένων κατά το άρθρο 17 του παρόντος
  δ) την τήρηση λογιστικών βιβλίων, και
  ε) κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη νομοθεσία.
  Τα ασυμβίβαστα των εδαφίων (γ), (δ) και (ε) συντρέχουν και στις εταιρίες του άρθρου 17 του παρόντος.


 2. Η ιδιότητα του συνδίκου πτωχεύσεως ή του εκκαθαριστού ή του προσωρινού επιτρόπου δεν είναι ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης δεν είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διδασκαλία θεμάτων Λογιστικής και Ελεγκτικής εφόσον δεν ασκείται κατ` επάγγελμα και εφόσον παρέχεται προς τούτο άδεια από το Εποπτικό Συμβούλιο.
  26«Δεν είναι ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή η διενέργεια ειδικού ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων. Ο διενεργήσας τον ειδικό έλεγχο καθώς και εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών της οποίας είναι αυτός εταίρος, διαχειριστής ή μέτοχος αποκλείονται της ασκήσεως του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διενεργήθηκε ο ειδικός έλεγχος κατά τη διάρκειά του και ένα έτος μετά την περάτωσή του. Ως ειδικός έλεγχος επί ορισμένων θεμάτων νοείται κυρίως η διενέργεια ειδικής πραγματογνωμοσύνης κατ`εντολή δικαστηρίου και η αναμόρφωση ή προσαρμογή των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων προς αλλοδαπά ή διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα».

 3. Στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή απαγορεύεται η απόκτηση καθ` οιοδήποτε τρόπο μετοχών της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας, ο προς αυτήν δανεισμός ή αντιστρόφως, καθώς και η παροχή εγγυήσεως προς τρίτον από αυτήν υπέρ του ελέγχοντος ή αντιστρόφως.

 4. 27«Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή η ατομικώς η δια τρίτου ανάληψη και διενέργεια οποιασδήποτε ελεγκτικής η άλλης εργασίας, που δεν του ανατέθηκε από εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών στην οποία ανήκει.
  Επίσης, απαγορεύεται σε κάθε εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η ασφαλιστική κάλυψη αυτής ή των μετόχων, εταίρων ή κοινοπρακτούντων μελών της, σε ελεγχόμενη απ`αυτή ασφαλιστική εταιρία για ευθύνη αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 19».

 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως σε όλο το ελεγκτικό προσωπικό.


25. Βλ. και άρθρα 12 του ν. 3148/2003 και άρθρο 21 του ν.4449/2017
26. Τα εδάφια 2, 3 και 4 του άρθρου 15 της παρ. 2 προστέθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 11 του π.δ. 341/1997
27. Τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 11 του π.δ. 341/1997
Άρθρο 16 - Ελεγκτικό Έργο 


Ισχύουν τα άρθρα 30 έως και 32 του ν. 4449/2017. Βλ. και άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 2733/1999 ( ΦΕΚ 155, Τεύχος Α’). Επίσης, βλ. άρθρο 14 παρ.25 του ν. 2166/1993 ( ΦΕΚ 137, Τεύχος Α). Τέλος, βλ. άρθρο 17 παρ. 3 του ν 3842/2010 (ΦΕΚ 58, Τεύχος Α), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ΚΦΕ.


Άρθρο 17 - Εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών

 1. 29«Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγράφει στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 μόνο τις εταιρίες ή κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ελεγκτικούς φορείς) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις».

α) 30

β) 31

γ) 32 «Η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών πρέπει να έχει πλήρη οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και επαρκή δύναμη σε ελεγκτικό προσωπικό για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των αναλαμβανομένων ελέγχων.

δ) 33Αντίγραφο του αρχικού και κάθε τροποποίησης καταστατικού ή άλλου ανάλογου η σχετικού εγγράφου, που κανονίζει και διέπει τα της εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο, μαζί με ονομαστικό κατάλογο που περιλαμβάνει τους αριθμούς μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. όλων των μετόχων ή εταίρων ή κοινοπρακτούντων μελών της, καθώς και όλων των λοιπών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ανήκουν στη δύναμη του ελεγκτικού προσωπικού της και παρέχουν αποκλειστικά σ` αυτή τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας».

2. Είσοδος νέων εταίρων ή μετόχων ή η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιριών ή κοινοπραξιών ελεγκτών επιτρέπεται μόνο σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εγγεγραμμένους στο Μητρώο και μόνο κατόπιν συμφωνίας των λοιπών μετόχων ή εταίρων, εφ` όσον το καταστατικό δεν προβλέπει ειδική πλειοψηφία προς λήψη αποφάσεως επί του θέματος αυτού. Η αποχώρηση εταίρου ή μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρεία και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση είναι υποχρεωτική στην περίπτωση διαγραφής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εγκρίνεται από τους υπολοίπους εταίρους ή μετόχους η μεταβίβαση του μεριδίου ή των μετοχών του αποχωρούντος ή αποβιώσαντος εταίρο ή μετόχου σε τρίτο, ή δεν συμφωνείται η αγορά αυτών από ορισμένους ή όλους τους υπολοίπους η οφειλόμενη στον αποχωρούντα ή στους κληρονόμους του αποβιώσαντος αποζημίωση καθορίζεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κοινής αποδοχή ή, σε περίπτωση μη συμφωνίας, επιλεγόμενο από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του παραπάνω εταίρου ή μετόχου ή των καθολικών διαδόχων αυτού.

4. Η αποβολή εταίρου ή μετόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων ή μετόχων, εφ` όσον το καταστατικό δεν προβλέπει ειδική πλειοψηφία επί του θέματος. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαρεία παράβαση των κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματος και η ανικανότητα στην άσκησή του, που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κύρους και της φήμης της εταιρείας. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της συνδρομής σοβαρού λόγου, αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο, κατόπιν προσφυγή του αποβαλλομένου εταίρου ή μετόχου.

5. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μία μόνο εταιρεία ή κοινοπραξία Ελεγκτών.29. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 παρ.1 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του π.δ. 341/1997
30. Ισχύει το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4449/2017
31. Ομοίως ισχύει το άρθρο 3 παρ.4 του ν. 4449/2017
32. Η περίπτωση γ’ προστέθηκε στο άρθρο 17 παρ. 1 με το άρθρο 1 παρ. 12 του π.δ. 341/1997
33. Η περίπτωση δ’ προστέθηκε στο άρθρο 17 παρ. με το άρθρο 1 παρ. 12 του π.δ. 341/1997Άρθρο 18 - Ανάθεση του ελέγχου – Αμοιβή341. α. Για κάθε τακτικό έλεγχο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τα κατά νόμο αρμόδια όργανα εκλέγουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις μία τουλάχιστον από τις ελεγκτικές εταιρίες που είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτό μαζί με τον αναπληρωματικό του, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η κανονικότητα της εκτέλεσης του ελέγχου.

β. Η ονομαστική εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ισοδυναμεί με εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας στην οποία αυτοί ανήκουν και η οποία είναι αρμόδια να αποδεχτεί τον ορισμό αυτόν ή να ορίσει άλλους ελεγκτές για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού. Η Ελεγκτική Εταιρία, σε περίπτωση κωλύματος των ορισθέντων από αυτήν Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μπορεί να τους αντικαταστήσει με άλλους που ανήκουν στη δύναμή της, χωρίς αυτό να δημιουργεί υποχρέωση εκ νέου ορισμού από την ελεγχόμενη μονάδα.

γ. Η κατά τα άνω εκλογή εταιρίας ή κοινοπραξίας και ο Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτών Λογιστών, υπόκειται στις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2. Κατά την ανάληψη των ελέγχων που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο 1 διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη μονάδα, τόσο της εκλεγόμενης εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, όσο και του διοριζόμενου τακτικού ελεγκτή, καθώς και η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου.

Ειδικότερα:

α)35

β) Εναλλαγή ελεγκτών36

γ. Η συνολική απασχόληση Ασκούμενου ή Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε κάθε συγκεκριμένο έλεγχο δεν υπερβαίνει το σύνολο των ωρών απασχόλησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστών και του λοιπού ελεγκτικού προσωπικού του στον ίδιο έλεγχο.

3.

α37 Η διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στην Ελεγκτική Εταιρία και εφόσον η Ελεγκτική Εταιρεία αποδέχεται τη διενέργεια του ελέγχου, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. το όνομα του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου

β. Ο εκλεγόμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρία οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή του, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ` της προηγούμενης παραγράφου 2, γνωστοποιώντας την αποποίηση του και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της παράβασης και την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

38γ. Αν ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή Ελεγκτική Εταιρία δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. τις προϋπολογιζόμενες ώρες πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού. Οι ώρες αυτές, συνυπολογιζόμενων και των ωρών άλλων ελέγχων που έχουν ήδη ανατεθεί σε ένα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στη δωδεκάμηνη περίοδο από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης του ίδιου και του απασχολούμενου από αυτόν ελεγκτικού προσωπικού, όπως το όριο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.. Τυχόν υπέρβαση του πιο πάνω ορίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της παράβασης και την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε..

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που διορίστηκε για τον τακτικό έλεγχο έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 και υπογράφει την σχετική Έκθεση Ελέγχου επ` ονόματί του και για λογαριασμό της εταιρίας ή κοινοπραξίας που του ανέθεσε τον έλεγχο. Αντίγραφο των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων αποστέλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή στο Εποπτικό Συμβούλιο, μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου, μαζί με ανάλυση των ωρών απασχόλησης του ιδίου και του καθενός από το βοηθητικό προσωπικό του στον συγκεκριμένο έλεγχο.

5. Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας ανατίθεται σε δύο ή περισσότερους τακτικούς ελεγκτές που διορίστηκαν από μια η περισσότερες εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτών, οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εις ολόκληρον για κάθε βλάβη από τη χρήση της Έκθεσης Ελέγχου. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εκδίδουν ενιαία Έκθεση Ελέγχου, στην οποία διαχωρίζουν τη γνώμη τους σε περίπτωση διαφωνίας.

639 Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή την Ελεγκτική Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρίες μπορούν να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιμές και τα κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο.

7. Κάθε ανάθεση τακτικού ελέγχου καταχωρίζεται σε ειδικές μερίδες κατά Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, τις οποίες τηρεί το Εποπτικό Συμβούλιο για την παρακολούθηση, τόσο της προσωπικής συμμετοχής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στους ανατιθέμενους σ `αυτόν ελέγχους και της τήρησης του καθοριζόμενου από το Εποπτικό Συμβούλιο ανώτατου ορίου ετήσιας απασχόλησης του κάθε Ορκωτού Ελεγκτή και του ελεγκτικού προσωπικού του, όσο και της τήρησης των λοιπών διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.34. Το άρθρο 18 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 13 του π.δ. 341/1997, βλ. και άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 341/1997
35. Καταργήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3919/2011
36. Ισχύει το άρθρο 42 παρ. 4 του ν.4449/2017
37. Προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.3 του ν 3919/2011
38. Οι περιπτώσεις β’ και γ΄ τίθενται, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν 3919/2011
39. Τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3919/2011
 

Άρθρο 19 - Ευθύνη - Ασφαλιστική κάλυψη

 


Ισχύει το άρθρο 37 του ν. 4449/2017

Άρθρο 20 - Πειθαρχικός Έλεγχος

Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν.3148/2003. Για τον πειθαρχικό έλεγχο ισχύουν  τα άρθρα 34 επόμενα του ν.4449/2017
Άρθρο 21 - Διαγραφή εκ του Μητρώου 42 

1. Παν μέλος του Σώματος διαγράφεται εκ του Μητρώου εφ` όσον:

α) Τιμωρηθεί πειθαρχικώς με την ποινή της οριστικής παύσεως ή δύο φορές με προσωρινή παύση.

β) Καταστεί πνευματικώς ανίκανος προς άσκηση των καθηκόντων του.

γ) Καταδικαστεί τελεσιδίκως με απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος.
δ) Υποβάλλει παραίτηση.

2. Η διαγραφή διατάσσεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ή οικονομικά περιοδικά της Πρωτεύουσας. Αν ο διαγραφόμενος ασκούσε το επάγγελμα σε πόλη, εκτός του νομού Αττικής, η μία από τις δύο δημοσιεύσεις γίνεται σε εφημερίδα της περιφερείας ασκήσεως του επαγγέλματος.


42. Βλ. και άρθρο 6 του ν.4449/2017Άρθρο 22 - Αναστολή ασκήσεως επαγγέλματος 43

 

 1. 44Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επιθυμεί να διακόψει προσωρινά την άσκηση του επαγγέλματός του υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο μεριμνά για την άμεση εγγραφή του σε ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε αναστολή. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος, ο ευρισκόμενος σε αναστολή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μπορεί να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό του τίτλο με σαφή ένδειξη ότι τελεί σε αναστολή.
 2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα καθήκοντα για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επανέρχεται στην ενεργό άσκηση του επαγγέλματος μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής δεν μπορεί να ορισθεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε επιχείρηση ή οργανισμό στον οποίο προσέφερε με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της αναστολής.
 3. 45«Η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13, μπορεί να ζητήσει από το Εποπτικό Συμβούλιο την πρόσκαιρη διακοπή ασκήσεως του επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αν αυτός, για αποδεδειγμένους λόγους υγείας, αδυνατεί να εκτελέσει ελεγκτικό έργο για συνεχές χρονικό διάστημα που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες. Για τους λόγους και το χρόνο της διακοπής αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία. Αν το Εποπτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διακοπή, αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει για συνεχές ή διακεκομμένο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της διετίας ή για όσο μικρότερο χρονικό διάστημα έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι εγκρίσεως της διακοπής».
 4. Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να διακόπτουν όποτε το επιθυμούν την άσκηση του επαγγέλματος. Η διακοπή αυτή αναγγέλλεται υποχρεωτικά στο Εποπτικό Συμβούλιο και καταχωρίζεται στο Μητρώο του καθενός.

43. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 16 του π.δ. 341/1997
44. Όπως αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του π.δ. 226/1992 με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3470/2006
45. Η παρ. 3 του άρθρου 22 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του π.δ. 341/1997Άρθρο 23 - Πόροι του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 1. 46«Πόροι του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών είναι:

α) 47«εισφορά 1,2% επί των αμοιβών που τιμολογούνται από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιριών».

β) Οι εισφορές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος.

γ) Οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 18 και την παράγραφο 4 του άρθρου 20.

δ) Οι προς το Σώμα δωρεές, κληροδοσίες και κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.

ε) Τα έσοδα εκ της διαθέσεως βιβλίων, εντύπων και εν γένει εκδόσεων του Σώματος.

στ) Tα εισοδήματα εκ της καθ`οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύσεως της κινητής ή ακινήτου περιουσίας αυτού.Τα υπό στοιχεία α, β και γ έσοδα αποδίδονται ευθέως στην οικονομική υπηρεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ανά ημερολογιακό τρίμηνο, και εντός του επόμενου μήνα, με ευθύνη των εταιριών ή κοινοπραξιών ελεγκτών, της ευθύνης τους καλυπτούσης και τις εισφορές και τα πρόστιμα που οφείλονται από τους συμμετέχοντες Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τους απασχολούμενους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Καθυστερημένες εισφορές, χρηματικές ποινές και πρόστιμα των πιο πάνω περιπτώσεων α, β και γ, εισπράττονται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ως εκτελεστός τίτλος Χρησιμεύει απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου διαπιστούσα την οφειλή".

2. Μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου παρέχοντος και την σχετική εξουσιοδότηση, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών δύναται να συνάπτει δάνεια από Τράπεζα ή  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρέχον σαν εγγύηση ποσοστό επί των κατά την παράγραφο 1 στοιχεία α` και β` εσόδων.

3. Οι εγγραφόμενοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών καταβάλλουν παράβολο εγγραφής που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα παράβολα που ισχύουν ορίζονται ως εξής:

 1. Ορκωτοί Ελεγκτές 500 ευρώ
 2. Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές48 200 ευρώ


Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δημιουργηθεί συνεγγυητικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση τυχόν επισφαλών απαιτήσεων από τους ελέγχους που είναι υποχρεωτικοί για τους Ορκωτούς Ελεγκτές.

4. 49«Με αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται το κατώτατο εισόδημα διαβίωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για όσο χρόνο τελούν σε πρόσκαιρη διακοπή του επαγγέλματός τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22. Το εισόδημα αυτό καταβάλλεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αντλούμενο από τους πόρους του παρόντος άρθρου, στο μέτρο που δεν καλύπτεται από το Λογαριασμό Υγείας Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ».46. Η παρ. 1 του άρθρου 23 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 18 του π.δ. 341/1997
47. Το εδ.α της παρ. 1 του άρθρου 23 τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3148/2003
48. Βλ. σχετικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις H64/5/24.10.2017 και  Γ131/10/17.4.2003
49. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 19 του π.δ. 341/1997
Άρθρο 24 - Μεταβατικές διατάξεις

Παράγραφοι 1-9050

10. Οι Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εξακολουθούν ν έχουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και παραμένουν ως Λογαριασμοί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και οι εισφορές τους καθίστανται υποχρεωτικές και για τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές οι οποίοι εντάσσονται στους Ασφαλιστικούς αυτούς Λογαριασμούς. 
Τους λογαριασμούς αυτούς τους διαχειρίζεται το Εποπτικό Συμβούλιο.
11. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο που θα διοικήσει το Σώμα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη σύγκληση της Τρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου. Το αυτό ισχύει και για το πρώτο Επιστημονικό Συμβούλιο του Σώματος.
12. Πρασαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα 1 και 3 τα οποία έχουν ως ακολούθως:
50. Οι παρ. 1-9 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, όπως είχαν τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 121/1993, καταργήθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν.2231/1994ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ


1.Κωλύματα διορισμού από στρατιωτικές ΥποχρεώσειςΔεν διορίζεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών:

α) ο μη εγγεγραμμένος εις τα μητρώα αρρένων ή επί θηλέων εις το γενικό μητρώον των δημοτών,

β) ο μη εκπληρώσας τις στρατιωτικές αυτού υποχρεώσεις ή μη απαλλαγείς τούτων νομίμως και

γ) ο ανυπότακτος ή ο τελεσιδίκως καταδικασθείς επί λιποταξία.

2. Κώλυμα εκ ποινικής καταδίκης, απαγορεύσεως και δικαστικής αντιλήψεως

(α) Δεν διορίζεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ο καταδικασθείς για κακούργημα, καθώς και ο λόγω καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων και μετά την λήξη του ορισθέντος δια την στέρηση χρόνου.

(β) Δεν διορίζεται ωσαύτως ο καταδικασθείς σε οιανδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και εν υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. Επίσης δεν διορίζεται ο υπόδικος δια τελεσιδίκου βουλεύματος παρεπεμφθείς για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

(γ) Η παραγραφή αδικήματος, για το οποίο διετάχθη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, η αποκατάσταση, η αμνηστία και η χάρι μετ` άρσεως των συνεπειών, δεν αίρουν το πιο πάνω κώλυμα.

(δ) Δεν διορίζεται ο τελών υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

3. Κωλύματα εξ ελλείψεως του προσήκοντος ήθους

(α)51 «Ουδείς διορίζεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, αν δεν έχει το προσήκον ήθος».

(β) Δεν διορίζεται επίσης ο απολυθείς από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με απόφαση συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους πριν από την πάροδο δεκαπενταετίας από της απολύσεως. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο άρση του κωλύματος διορισμού δεν ισχύει επί απολύσεων για τους πειθαρχικούς λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΧΩΡΑΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Βέλγιο Reviseur d’ Enterprises Institut des Reviseurs d’Enterprises
Γαλλία Commissaire aux Comptes Compagnie Nationale des Dommisaires aux 
Comptes

Γερμανία Wirtschaftspruefer Institut der Wirtschaftspruefer

Δανία Statsautoriseret Revisor Foreningen at Statsautiriserede Revisorer

Ιρλανδία Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants in Ireland

Ισπανία Censor Jurado de Cuentas Institute de Censores Jurados de Cuentas
Ιταλία Dottore Commersialista Consiglio Nationale dei Dottori Commercialisti

Λουξεμβούργο Reviseur d’ Enterprises Institut des Reviseurs d’Enterprises
Μεγάλη Βρετανία Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants in England and Wales

  Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants of Scotland

  Certified Accountant Charted Association of Certified Accountants

Ολλανδία Registeraccountant Netherlands Institute van Registeraccountant
Πορτογαλία Revisor oficial de Contas Camara dos Revisores oficials de ContasΆρθρο 25 - Έναρξη ισχύος 52

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος αρχίζει μετά ένα (1) έτος από της ημερομηνίας δημοσιεύσεώς του κατά τα ανωτέρω.

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.


52. Η ισχύς του π.δ. 226/1992 άρχισε την 1η Μαΐου 1993 σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2076/1992. Ολόκληρο το άρθρο 32 καταργήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν.2231/1994

Μύκονος, 10 Ιουλίου 1992Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk